Name of project : VDC2
Local:

Tdata center vibration VDC2 – Ho Chi Minh City

Product :

Supply and deploy power supply system 2x120KVA UPS

Name of project : CMC Data Center
Local:

Hà Nội

Product :

MV, LV, Busway, UPS

Name of project : Thanh Hoa Telecom
Local :

Thanh Hóa

Product :

UPS, Điều hòa & tủ Racks

Oil and Gas

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Technology

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Air

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Waste water treatment

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Food

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Air waste water treatment

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :

Medical

Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Tên dự án :
Địa phương :
Sản phẩm :
Scroll to Top Call Now Button